Discovery certificate for object 2019iao
TNS Astronomical Transient Report No. 38496 [ 2019TNSTR1065....1L ]

Date Received (UTC): 2019-06-24 10:15:04
Sender: Wenxiong Li
Reporting Group: TMTS     Discovery Data Source: TMTS

Wenxiong Li (THU), Jun Mo (THU), Xiaofeng Wang (THU), Gaobo Xi (THU), Jicheng Zhang (THU), Xinghan Zhang (THU), Liming Rui (THU), Zhihao Chen (THU),Weili Lin (THU), Cheng Miao (THU), Shengyu Yan (THU), Danfeng Xiang (THU),Juncheng Chen(WZU), Tianrui Sun (PMO), Lei Hu (PMO), Lifan Wang (PMO), Jujia Zhang (YNAO), Yue Wang (NAOC), Jinhu Wang (NAOC), Xiaojun Jiang (NAOC), Yuguang Sun (NAOC), Tianmeng Zhang (NAOC) report/s the discovery of a new astronomical transient.

IAU Designation: AT 2019iao
Coordinates (J2000): RA = 14:06:51.790 (211.715792) DEC = -00:00:41.80 (-0.011611)
Discovery date: 2019-06-23 14:24:00.000 (JD=2458658.1)


Remarks: This CV candidate was discovered by the 4 x 40cm Tsinghua-Ma huateng Telescope at Xinglong Observatory during the Tsinghua-Ma huateng Transient Survey (TMTS). The brightness of this target before this eruption is g' = 22.4 mag.

Photometry

Discovery (first detection):
Discovery date: 2019-06-23 14:24:00.000
Flux: 16.5 VegaMag
Filter: Other-
Instrument: Other
Telescope: Other

Remarks: This transient was discovered by the 4 x 40cm Tsinghua-Ma huateng Telescope with Luminance filter at Xinglong Observatory during the Tsinghua-Ma huateng Transient Survey (TMTS).

Last non-detection:
Archival info: SDSS

Details of the new object can be viewed here: https://www.wis-tns.org/object/2019iao