Classification certificate for object 2019brc
TNS Classification Report No. 3649 [ 2019TNSCR.391....1Z ]

Date Received (UTC): 2019-03-16 13:46:27
Sender: Dr. Jujia Zhang
Group: PTSS

Jujia Zhang, Chuanjun Wang (YNAO); Hanjie Tan(NCU), Zhijian Xu, Wenxiong Li(THU), Bin Li (PMO), Zhitong Li(THU), Xiaofeng Wang(THU), Haibin Zhao(PMO), Lifan Wang (PMO/TAMU) report/s a classification of object: SN 2019brc

Type: SN Ia-91T-like
Redshift: 0.074

Remarks: The spectrum matches the 91T-like SN Ia at around maximum (e.g., SN 2003hu t = 0, via SNID).

The following Classification spectrum was provided:

Obsdate: 2019-03-15 17:16:48
Instrument: YFOSC
Telescope: Lijiang 2.4m telescope - Yunnan Obsvervatories

Details of the object and its spectra can be viewed here: https://www.wis-tns.org/object/2019brc